Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Εργατικό δίκαιο

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας επικεντρώνονται και στον τομέα του εργατικού δικαίου.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
  • Γνωμοδοτήσεις προς πελάτες επί των προβλέψεων των εφαρμοστέων διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας (ωράριο εργασίας και μορφές υπερωριακής απασχόλησης, κανόνες ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο, εργατικά ατυχήματα, συντάξεις και επιδόματα κλπ.)
  • Σύνταξη εργασιακών συμβάσεων
  • Μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων
  • Ανάλυση των επιπτώσεων συγχωνεύσεων ή διασπάσεων επιχειρήσεων επί των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων.
Η Εταιρεία μολονότι διαθέτει την εμπειρία αντιμετώπισης σχετικών διενέξεων αποβλέπει πρωτίστως στην εισήγηση τεκμηριωμένων και ασφαλών λύσεων για την αποφυγή αντιδικιών στον ευαίσθητο για όλους τομέα της εργατικής νομοθεσίας.