Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας

Η Εταιρεία ειδικεύεται και στον τομέα της εκμετάλλευσης ακινήτου περιουσίας και έχει αναλάβει σημαντικά προγράμματα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Οι υπηρεσίες μας επικεντρώνονται στην παροχή επαρκών, εμπεριστατωμένων και οικονομικά συμφερουσών φορολογικών λύσεων σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις ή αλλοδαπούς επενδυτές επί της πωλήσεως ή αγοράς ή γενικότερα εκμεταλλεύσεως ακινήτου περιουσίας, σύμφωνα με τις ειδικότερες ανάγκες και επενδυτικές βλέψεις.

Στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνεται και η κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων όπως μεταβιβαστικών πράξεων, εμπορικών μισθώσεων, χρηματοδοτικών μισθώσεων ακινήτων, υποθηκών, εργολαβικών συμβάσεων κλπ.