Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες επί αναφυόμενων ζητημάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
  • Κατοχύρωση και ανανέωση σημάτων, επωνυμιών και σχεδίων εθνικών αλλά και διεθνών.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
  • Προστασία από παράνομη χρήση ή πλαστογραφία δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.