Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Φορολογικό δίκαιο

Οι σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις και ο κρατικός παρεμβατισμός σε συνδυασμό με τo πολύπλοκο και διάσπαρτο ελληνικό νομικό πλαίσιο κατέστησε το φορολογικό δίκαιο εξαιρετικά σημαντικό τόσο για τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα.

Η Εταιρεία μας έχει εμπεριστατωμένη γνώση του ελληνικού φορολογικού πλαισίου και διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό φορολογικής στρατηγικής και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα και δη:
  • Τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
  • Την Φορολογία Εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων.
  • Τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
  • Τον Φόρο Μεταβιβάσεως Ακινήτου.
  • Τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων.
  • Την φορολογία Χαρτοσήμου.
  • Τον Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών.
  • Την εφαρμογή των κυρωθεισών από την Ελλάδα συμβάσεων με άλλα κράτη περί αποφυγής της διπλής φορολογίας.
  • Την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
  • Τις διαφορές εκ των φορολογικών εκδοχών περί μονίμου εγκαταστάσεως των επιχειρήσεων και των υπερτιμολογήσεων ή υποτιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Η Εταιρεία μας με αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις εισηγείται νόμιμες πρακτικές λύσεις, που μειώνουν στο ελάχιστο την εκάστοτε επιβλητέα φορολογική επιβάρυνση και περιορίζουν τον κίνδυνο μελλοντικών διενέξεων με τις φορολογικές Αρχές.

Επιπλέον των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορολογικά ζητήματα, η Εταιρεία χειρίζεται υπεύθυνα και αποτελεσματικά σχετικές αντιδικίες με τις φορολογικές Αρχές εξωδικαστικά αλλά και ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και δη του Συμβουλίου Επικρατείας.