Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Η Σ  -  Κ Ο Ν Τ Ο Σ
Εταιρεία Δικηγόρων

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Στο τομέα του εταιρικού και εμπορικού δικαίου η Εταιρεία μας παρέχει ποιοτικές νομικές υπηρεσίες σε ευρύ αριθμό ελλήνων και αλλοδαπών πελατών τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα.

Συνοπτικά περιγραφόμενες, οι εν λόγω παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν

  • Εγκατάσταση μιας νέας επιχείρησης και επιλογή της μορφής και της οργάνωσης αυτής, ανάλογα με τις φορολογικές επιβαρύνσεις και πλεονεκτήματα.
  • Σύνταξη όλων των τύπων των συμβάσεων που αφορούν εμπορικές συναλλαγές.
  • Διεκπεραίωση των αναφυόμενων νομικών ζητημάτων κατά την λειτουργία μιας επιχείρησης, γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών και εργατικών ζητημάτων ως και θεμάτων ερμηνείας του Καταστατικού στα πλαίσια του Νόμου, δικαστικές και εξώδικες διενέξεις επί δικαιωμάτων πλειοψηφίας και μειοψηφίας.
  • Διενέργεια νομικών ελέγχων εταιρειών.
  • Συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών μετατροπές, λύσεις και αναβιώσεις Εταιρειών.


Διαθέτουμε επίσης πολυετή εμπειρία:
  • Στον σχεδιασμό οικονομικά συμφερουσών επιχειρηματικών στρατηγικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε πελάτη.
  • Στην διενέργεια νομικών ελέγχων και στη σύνταξη όλων των σχετικών νομικών κειμένων και εκθέσεων για εταιρείες που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής των μετοχών τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
  • Στη σύνταξη όλων των συμφωνητικών που αφορούν την πώληση και εξαγορά επιχειρήσεων ( συμφωνητικά εμπιστευτικότητας, συμβάσεις μεταξύ μετόχων κλπ.).